REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BILET NA MECZ!”

   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Wygraj bilet na mecz!” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. ul. Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie.

2. Konkurs obowiązuje od dnia 4 lutego 2016 r. do dnia 8 lutego 2016 r.

3. Fundatorem nagrody jest Toyota Bielany Nowakowski.

4. Konkurs organizowany jest na terenie RP.

5. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonym w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani właściciele firmy Toyota Bielany Nowakowski oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu, ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

                                                                                                       II. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 4 lutego 2016 r. do dnia 8 lutego 2016 roku.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania konkursu bądź jego wydłużenia.

                                                                              III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przebiega od dnia 04.02.2016r. do dnia 08.02.2016r. na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/TOYOTA.BIELANY.NOWAKOWSKI

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy wymyślić hasło reklamowe związane z premierą najnowszej Toyoty RAV4, a następnie opublikować je na profilu Organizatora pod postem konkursowym za pomocą komentarza.

3. Udzielenie odpowiedzi wiąże się z przekazaniem Organizatorowi wszelkich praw autorskich do hasła konkursowego (dalej: „utworu”) bez ograniczeń czasowych i nawszystkich polach eksploatacji tj. w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

                                                                                                     IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, powołana zostanie Komisja Konkursowa.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby delegowane przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze hasło reklamowe i ogłosi wyniki w dniu 9 lutego 2016r. do godz. 17:00.

4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

                                                                                                     V. NAGRODA W KONKURSIE

1. Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie na mecz Śląsk Wrocław vs Wisła Kraków w dniu 12 lutego 2016 r. o godzinie 20.30.

2. Nagroda nie podlega wymianie, ani na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości. Nagroda nie przechodzi na osoby trzecie.

                                                                                                       VI. ODBIÓR NAGRODY

1. Miejsce i termin odbioru nagrody zostanie podany w dniu ogłoszenia wyników konkursu osobie, która wygrała konkurs. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie danych – imienia, nazwiska i numeru pesel – swoich oraz osoby towarzyszącej.

2. Zwycięzca jest zobowiązany do zastosowania się do informacji o trybie i terminie odbioru nagrody. W przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego paragrafu zwycięzca traci prawo do nagrody.

3. Zwycięzca odbierając nagrodę zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu odebrania nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu do organizatora.

                                                                                          VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca konkursu spełnia warunki określone w przepisach prawa, związanych z realizacją nagrody. W tym celu może zażądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do organizatora, jak również uprawnia organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

3. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do komisji konkursowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

7. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

8. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.